Óvodába a 3. életévét betöltött gyermek vehető fel. A korábbi törvényi szabályozás lehetőségként kínálta a 3. életévüket betöltött gyermekek számára az óvodakezdést, az új Nemzeti Köznevelési törvény azonban (2011. évi CXC tv.) 2014. szeptember 1-től a 3 éves gyermekek számára kötelezővé teszi az óvodába járást.

A Nemzeti Köznevelési törvény (2011. évi CXC tv.) 2014. szeptember 1-től a 3 éves gyermekek számára kötelezővé     teszi az óvodába járást. A törvény azonban felmentési lehetőséget biztosít a fenti szabály alól, amennyiben azt a szülő kezdeményezi a jegyző, illetve egyházi és magánintézmény esetében: a fenntartó felé. A döntéshez az óvodavezető és a védőnő egyetértése szükséges.

Amennyiben a szülő nem kért felmentést gyermeke kötelező óvodalátogatására vonatkozóan és nem is járatja oda, a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyző elrendelheti ennek teljesítését. A jegyző nyilvántartást vezet a lakóhelyen élő, óvodaköteles gyermekekről, illetve figyelemmel kíséri a Nemzeti Köznevelési törvény által előírt kötelezettségek teljesítését, elmulasztását.

Az óvodai felvételről az illetékes óvoda vezetője dönt. A gyermeket elsősorban a lakóhelye szerinti, vagy a szülő munkahelye szerint körzetileg illetékes óvodába kell felvenni.
Ha az óvodában túljelentkezés van, azaz a jelentkező gyermekek száma meghaladja a felvehetőkét, az óvodavezető bizottságot hív össze, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az 5. életévét betöltött gyermek felvételi kérelmét a körzetileg illetékes (lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti) óvoda nem utasíthatja el!
Nem tagadhatja meg továbbá a halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermek, ill. a Gyámügy által kezdeményezett felvételi kérelmet sem a kötelező felvételt biztosító óvoda.

A sajátos nevelési igényű gyermek, állapotára való tekintettel különleges pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásra jogosult. Hogy mely nevelési-oktatási intézmény(ek) a legmegfelelőbb(ek) az SNI-s gyermek számára, azt az országos, ill. területileg illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság határozza meg.

Amikor a szülők gyermekük számára keresnek megfelelő óvodát, számtalan szempontot -szakmait és emberit egyaránt, -figyelembe kell venni. Az óvoda épülete, felszereltsége is fontos lehet, mint ahogy az óvodapedagógusok szakmai felkészültsége, tapasztalata sem mellékes, mégis érdemes néhány szubjektív szempontot is mérlegre tenni.